کارفرما : شرکت عمارت گستران میکاییل

پروژه : میکا ناتس
موضوع پروژه : اجرای تاسیسات زیر ساختی برج ۲۰ طبقه اداری و تجاری میکاناتس
مساحت پروژه : ۲۰ هزار متر مربع

بازگشت به بالا