نوع فعالیت

طراحی، تامین و اجرای عملیات نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه بزرگ مشهد مال

حجم کار

محل فعالیت

مشهد

مدت اجرا

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا