خلاصه ای از توانمندیها و خدمات گروه بین المللی اکسون به شرح ذیل میباشند:

  • انجام پروژه های آبرسانی، عمرانی و ساختمانی

  • تعميرات و نگهداری سيستمهای تهويه و تبريد

  • انجام پروژه های بیمارستانی بصورت (EPCF)

  • انجام پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی بصورت (EPC )

  • نیروگاههای گازی، بخار سیکل ترکیبی چند محور و تک محور

  • اجرای تأسیسات مکانیک، برق، ابنیه و نصب تجهیزات صنعتی

  • شهرسازی و معماری

بازگشت به بالا